top of page

algemene regels

· Artikel 1 [Doel

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het naleven en vastleggen van de gebruiksvoorwaarden en werkwijzen van de Morikliniek en andere noodzakelijke zaken zoals bepaald in de Kaderwet Telecommunicatie, de Wet Telecommunicatieondernemingen en het Handhavingsbesluit van diezelfde Handeling.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en wijziging voorwaarden

(1) Deze algemene voorwaarden treden in werking na bekendmaking aan gebruikers.

(2) Het Bedrijf kan de voorwaarden wijzigen in het geval van wijzigingen in de omstandigheden van deze voorwaarden of wanneer er belangrijke operationele redenen zijn, en de gewijzigde voorwaarden treden op dezelfde manier in werking als in de vorige paragraaf.

 

Artikel 3 Regels anders dan de voorwaarden

Op zaken die niet in deze voorwaarden zijn vermeld, zijn de bepalingen van de Basiswet Telecommunicatie, de Wet Telecommunicatie Ondernemingen en andere daarmee samenhangende wetten van toepassing.

 

Lidmaatschapsregistratie en servicegebruik

Artikel 1 Definitie van lid

(1) "Lid" verwijst naar een persoon die heeft ingestemd met deze Algemene Voorwaarden, het lidmaatschapsregistratieformulier voor de dienst heeft ingevuld en een 'ID' en 'Wachtwoord' heeft gekregen als een algemeen persoon die door Mori Clinic wordt erkend als geschikt voor lidmaatschap.

(2) De klant die het gebruik aanvraagt, moet een aanvraag indienen onder zijn of haar echte naam (in het geval van een onderneming de handelsnaam in het ondernemingsregister). U moet het lidmaatschap aanvragen.

 

Artikel 2 Totstandkoming serviceabonnement

(1) Serviceabonnement wordt tot stand gebracht met goedkeuring van de gebruiksaanvraag van de gebruiker door Mori Clinic en akkoord van de gebruiker met de algemene voorwaarden.

(2) Degenen die gebruik willen maken van de dienst door lid te worden, moeten de door Mori Clinic gevraagde persoonlijke informatie verstrekken.

(3) Als Whoshoo de aanvraag voor lidmaatschap van de gebruiker goedkeurt, zal Mori Clinic de gebruiker op de hoogte stellen van de lidmaatschaps-ID en andere inhoud die door het bedrijf noodzakelijk wordt geacht.

(4) Het ID dat is ingevoerd bij het aanmelden kan niet worden gewijzigd en er wordt slechts één ID per persoon uitgegeven.

(5) Mori Clinic accepteert geen aanvraag voor lidmaatschap die onder een van de volgende subparagrafen valt.

Gaan. Wanneer je solliciteert met de naam van iemand anders

mij. Wanneer u niet onder uw echte naam solliciteert

Allemaal. Wanneer de aanvraag wordt ingediend met valse informatie of weglatingen in het aanvraagformulier

La. Wanneer een aanvraag wordt gedaan met het doel het maatschappelijk welzijn en de orde of de goede zeden te ondermijnen

verstand. Wanneer de door het bedrijf gestelde toepassingseisen onvoldoende zijn

 

Artikel 3 Dienstgebruik en beperkingen

(1) In principe is het gebruik van de dienst 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, tenzij er een speciaal obstakel is in het bedrijf of de technologie van Whoshoo.

(2) De gebruikstijd van de service in de voorgaande paragraaf kan worden beperkt na voorafgaande kennisgeving aan het lid als het bedrijf dit nodig heeft, zoals regelmatige systeeminspectie.

(3) De consultatieservice onder de service-inhoud is mogelijk niet 24 uur per dag beschikbaar, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de deskundige arts die antwoordt.

 

Artikel 4 Gebruiksvergoeding van de dienst

(1) De dienst kan gratis worden gebruikt door alle geregistreerde leden.

(2) Als het bedrijf een service in rekening brengt, worden de timing, het beleid en de kosten van de vergoeding op de service bekendgemaakt voordat de vergoeding wordt toegepast.

 

Service intrekking, herregistratie en gebruiksbeperkingen

Artikel 1 Beëindiging dienst

(1) Als een lid zich wil terugtrekken uit de dienst, kan hij of zij het lidmaatschap opzeggen.

(2) Als u ons uw naam, ID, wachtwoord en reden van opzegging meedeelt wanneer u een herroeping aanvraagt, wordt het lidmaatschap opgezegd nadat is gecontroleerd of het overeenkomt met het registratierecord.

(3) Het al dan niet intrekken wordt geannuleerd als u niet inlogt met uw bestaande ID en wachtwoord.

 

· Artikel 2 service herinschrijving

(1) Als een gebruiker die zich heeft teruggetrokken uit de dienst in overeenstemming met artikel 1 opnieuw wil deelnemen, kan hij of zij zich één week na de intrekking opnieuw aanmelden.

(2) Bij het aanvragen van herregistratie wordt u op dezelfde manier als het vorige lid als lid geregistreerd en als u uw naam, ID, telefoonnummer, enz.

(3) Als u zich bij de herregistratie aanmeldt met een nieuwe ID en wachtwoord, is de herregistratie voltooid.

 

· Artikel 3 Beperking van het gebruik van diensten

Het bedrijf kan het gebruikscontract beëindigen of het gebruik van de service opschorten zonder voorafgaande kennisgeving als een lid een van de volgende handelingen begaat.

Gaan. In geval van strijd met de openbare orde en goede zeden

mij. In geval van criminele activiteiten

Allemaal. Bij het plannen of uitvoeren van dienstgebruik met als doel aantasting van het nationaal belang of maatschappelijk algemeen belang

La. In het geval van het stelen van de ID en het wachtwoord van een andere persoon

verstand. Bij het schaden van de reputatie van anderen of het geven van een nadeel

bar. Wanneer dezelfde gebruiker zich dubbel heeft geregistreerd met verschillende ID's

kopen. Bij hinderlijk verantwoord gebruik, zoals het aantasten van de dienst

Ah. In geval van overtreding van andere gerelateerde wetten of de gebruiksvoorwaarden die door het bedrijf zijn vastgesteld

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DIENSTEN

Artikel 1 Artikel 1 Begeleidingsdienst

(1) Mori Clinic doet zijn best om de veiligheid te handhaven, zodat de inhoud van de consulten van leden of gebruikers van de dienst niet gelekt worden naar derden behalve de adviseur en de servicemanager. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking of het verlies van de inhoud van de raadpleging in de volgende gevallen.

Gaan. Als het wachtwoord is gelekt als gevolg van nalatigheid van de gebruiker en de inhoud van de raadpleging wordt bekendgemaakt

mij. Wanneer een gebruiker een consult verwijdert met de functie 'Overleg verwijderen'

mij. In het geval dat de inhoud van het consult openbaar wordt gemaakt of de inhoud van het consult verloren gaat als gevolg van een natuurramp of andere omstandigheden buiten de macht van Movarun

(2) Om een volledig en passend antwoord te geven op het door het lid gevraagde consult, kunnen de behandelend arts en specialisten van elke afdeling verwijzen naar de inhoud en antwoorden van het consult.

(3) De inhoud van de raadpleging die in de dienst wordt uitgevoerd, kan na verwijdering van persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

Gaan. academische activiteiten

mij. Auteursactiviteiten zoals gedrukt materiaal en cd-roms

Allemaal. Wanneer u de veelgestelde vragen gebruikt en deze als basisgegevens gebruikt bij het bedienen van de gerelateerde sites van het bedrijf

(4) Antwoorden op consultaties zijn subjectieve antwoorden op basis van de medische kennis van elke professionele arts en vertegenwoordigen niet de mening van de diensten van het bedrijf.

(5) Als u onderstaande consultatie aanvraagt, is het mogelijk dat wij de consultatieservice niet geheel of gedeeltelijk verlenen.

Gaan. Als u herhaaldelijk hetzelfde consult aanvraagt

mij. Als u een consult aanvraagt met uitdrukkingen die tegen het gezond verstand ingaan

Allemaal. Bij het aanvragen van een consult om een diagnosenaam

La. Bij verzoek om overleg over behandelkosten, onderzoekskosten, medicijnprijs etc.

verstand. Als u een vraag stelt over de bevestiging van de informatie ontvangen van andere medische instellingen

bar. In geval van laster of laster van medische instellingen of specialisten zonder specifieke reden

 

· Artikel 2 Medische informatiedienst

(1) De inhoud van de service is schematisch en algemeen en wordt alleen ter informatie verstrekt. De informatie of het advies dat door de Diensten wordt verstrekt, is op geen enkele manier een vervanging voor een medische diagnose. De informatie of het advies dat door de Diensten wordt verstrekt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor een medische diagnose, behandeling of behandeling. Als u vragen of zorgen heeft over de gezondheidsstatus van een lid, moet u een echte professionele arts raadplegen voor diagnose. U mag in geen geval een medische diagnose negeren of het krijgen van een diagnose, behandeling of behandeling uitstellen vanwege de informatie die door de dienst wordt verstrekt.

(2) Mori Clinic beveelt geen specifieke tests, producten of behandelingen aan die in de service worden genoemd. Alle meningen over de service zijn die van hun respectievelijke auteurs. Mori Clinic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van documenten of consulten die in de dienst worden verstrekt.

(3) Het is geheel naar eigen goeddunken van de gebruiker om de meningen van andere leden of bezoekers die de dienst gebruiken of de informatie op deze dienst, professionele artsen die aan de dienst deelnemen, te aanvaarden. Daarom is het bedrijf niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of andere nadelen die voortkomen uit het gebruik, informatie, ideeën of instructies van een product dat aan het lid wordt verstrekt.

 

Artikel 3 Dienstgebruiksuren

(Een). In principe is het gebruik van de dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week, 7 dagen per week, tenzij er een bijzondere belemmering is in het bedrijf of de techniek van Movarun. Dit geldt echter niet voor de door het bedrijf vastgestelde dag of tijd in verband met de noodzaak van regelmatige keuringen etc.

(2). Het bedrijf kan de dienst opsplitsen in een bepaald bereik en de beschikbare tijd voor elk bereik afzonderlijk instellen, in dit geval wordt de inhoud vooraf op de hoogte gebracht.

 

plicht

Artikel 1 Verplichtingen van Mori Member

(1) Mori Clinic staat leden toe de dienst te gebruiken, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

(2) Mori Clinic is verplicht om continu en stabiel diensten te verlenen zoals bepaald in deze voorwaarden.

(3) Mori Clinic behandelt meningen van leden door middel van passende procedures.

 

Artikel 2 Informatiebeveiligingsverplichting voor leden

(1) Leden zijn verantwoordelijk voor al het beheer van de leden-ID en het wachtwoord.

(2) Leden stemmen ermee in om service-e-mails te ontvangen die als onderdeel van de service worden verzonden.

(3) Als hun identiteitsbewijs illegaal wordt gebruikt, moet het lid de Mori Clinic hiervan op de hoogte stellen.

(4) Mori Clinic verkoopt of verstrekt geen persoonlijke identificatie-informatie aan een derde partij die geen verband houdt met Movarun zonder de voorafgaande toestemming van het lid of de gebruiker. Wel kan Mori Clinic de vrijwillig verstrekte geregistreerde gegevens gebruiken in de volgende gevallen.

Gaan. Bij het verstrekken van informatie aan ontwikkelaars die nodig zijn om nieuwe functies, informatie en services te ontwikkelen die nuttig zijn voor leden

mij. Bij het verstrekken van statistische gegevens (die nooit de identiteit van individuele leden onthullen) aan adverteerders over serviceleden en gebruikersgroepen

Allemaal. In het geval dat het bedrijf het gebruikt om advertenties of diensten uit te voeren volgens de voorkeur van leden en gebruikers

(5) Persoonlijke identificatie-informatie (gebruikersnaam, ID, e-mailadres, enz.) kan vrijwillig worden bekendgemaakt in communicatieruimten (hierna communicatieruimten genoemd) zoals bulletinboards en chatrooms. In dit geval kan de openbaar gemaakte informatie worden verzameld, geassocieerd met en gebruikt door derden en kan ongevraagde berichten van derden worden ontvangen. Dergelijke acties van derden kunnen niet worden gecontroleerd door Mori. Daarom garandeert Mori Clinic niet de mogelijkheid om informatie over leden te ontdekken via methoden buiten haar controle.

(6) Mori Clinic kan cookietechnologie gebruiken voor het gemak van het gebruik van de dienst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om terugkerende gebruikers te identificeren en om hen te helpen toegang te blijven krijgen tot gepersonaliseerde diensten en deze te leveren. Over het algemeen werken cookies door gebruikers een uniek nummer te geven dat geen betekenis heeft buiten de site die hen de cookie heeft gegeven. Cookies breken niet binnen in het systeem van de gebruiker en zijn niet gevaarlijk voor de bestanden van de gebruiker. Mori Clinic kan het gebruik van cookies door serviceadverteerders of gerelateerde derde partijen niet voorkomen. Als een lid of gebruiker geen informatie wil verzamelen met behulp van cookies, kan de webbrowser bepalen of cookies al dan niet worden geaccepteerd. Het gebruik van cookies kan echter nodig zijn om de diensten (met name gepersonaliseerde informatie) goed te laten functioneren.

(7) Mori Clinic kan wederzijds informatie over leden verstrekken/gebruiken tussen de dienst of het bedrijf en zakenpartners.

 

Bemiddeling bij geschillen

· Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die het lid oploopt in verband met het gebruik van de service terwijl de servicekosten gratis zijn. Dit wordt afzonderlijk beslist nadat de servicekosten in rekening zijn gebracht.

· In het geval dat het lid de verplichtingen uit deze voorwaarden schendt en schade toebrengt aan het bedrijf, of als het lid schade toebrengt aan het bedrijf tijdens het gebruik van de dienst, zal het lid het lid de schade vergoeden.

 

Vrijwaring

· Mori Clinic is vrijgesteld van verantwoordelijkheid voor dienstverlening indien zij niet in staat is de dienstverlening te verlenen als gevolg van een natuurramp of daarmee gelijk te stellen overmacht.

· Mori Clinic is niet verantwoordelijk voor enige verstoring van het gebruik van de service vanwege redenen die aan het lid kunnen worden toegeschreven.

· Mori Clinic is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie, gegevens en feiten die door leden op de dienst zijn geplaatst.

 

addendum

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 21 augustus 2012

bottom of page