top of page

peraturan umum

· Perkara 1 [Tujuan

Tujuan terma dan syarat ini adalah untuk mematuhi dan menetapkan terma dan syarat penggunaan dan prosedur serta perkara lain yang perlu seperti yang ditetapkan oleh Akta Rangka Kerja Telekomunikasi, Akta Perniagaan Telekomunikasi dan Dekri Penguatkuasaan undang-undang yang sama.

 

Perkara 2 Kesan dan Perubahan Terma dan Syarat

(1) Terma dan syarat ini berkuat kuasa apabila didedahkan kepada pengguna.

(2) Syarikat boleh mengubah terma dan syarat sekiranya berlaku perubahan dalam keadaan terma dan syarat ini atau apabila terdapat sebab operasi yang penting, dan terma dan syarat yang diubah itu berkuat kuasa dengan cara yang sama seperti dalam perenggan sebelumnya.

 

Perkara 3 Peraturan selain daripada terma dan syarat

Perkara yang tidak dinyatakan dalam terma dan syarat ini adalah tertakluk kepada peruntukan Akta Asas Telekomunikasi, Akta Perniagaan Telekomunikasi dan undang-undang lain yang berkaitan.

 

Pendaftaran keahlian dan penggunaan perkhidmatan

Perkara 1 Definisi Ahli

(1) “Ahli” merujuk kepada seseorang yang bersetuju dengan terma dan syarat ini, mengisi borang pendaftaran keahlian untuk perkhidmatan, dan dikeluarkan 'ID' dan 'kata laluan' sebagai individu umum yang diiktiraf oleh Klinik Mori sebagai sesuai untuk keahlian.

(2) Pelanggan yang memohon untuk digunakan mesti memohon di bawah nama sebenarnya (dalam kes perbadanan, nama dagangan dalam daftar korporat). , anda mesti memohon keahlian.

 

Perkara 2 Penubuhan langganan perkhidmatan

(1) Langganan perkhidmatan diwujudkan dengan kelulusan Klinik Mori terhadap permohonan pengguna untuk digunakan dan persetujuan pengguna terhadap terma dan syarat.

(2) Mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan dengan menyertai sebagai ahli hendaklah memberikan maklumat peribadi yang diminta oleh Klinik Mori.

(3) Jika Whoshoo meluluskan permohonan keahlian pengguna, Klinik Mori akan memberitahu pengguna ID ahli dan kandungan lain yang difikirkan perlu oleh syarikat.

(4) ID yang dimasukkan semasa mendaftar tidak boleh ditukar, dan hanya satu ID dikeluarkan setiap orang.

(5) Klinik Mori tidak menerima sebarang permohonan keahlian yang termasuk di bawah mana-mana subperenggan berikut.

pergi. Apabila memohon menggunakan nama orang lain

saya. Apabila anda tidak memohon di bawah nama sebenar anda

Semua. Apabila permohonan difailkan dengan maklumat palsu atau ketinggalan dalam borang permohonan

La. Apabila permohonan dibuat untuk tujuan menjejaskan kesejahteraan sosial dan ketenteraman atau akhlak yang baik

fikiran. Apabila syarat permohonan yang ditetapkan oleh syarikat tidak mencukupi

 

Perkara 3 Penggunaan dan sekatan perkhidmatan

(1) Pada prinsipnya, penggunaan perkhidmatan adalah 24 jam sehari, 365 hari setahun, melainkan terdapat halangan khusus dalam perniagaan atau teknologi Whoshoo.

(2) Masa penggunaan perkhidmatan dalam perenggan sebelumnya boleh dihadkan selepas notis awal kepada anggota jika syarikat memerlukannya, seperti pemeriksaan sistem biasa.

(3) Perkhidmatan konsultasi antara kandungan perkhidmatan mungkin tidak tersedia 24 jam sehari bergantung kepada keadaan peribadi doktor pakar yang menjawab.

 

Perkara 4 Bayaran penggunaan perkhidmatan

(1) Perkhidmatan ini boleh digunakan secara percuma oleh semua ahli yang berdaftar.

(2) Jika syarikat mengenakan caj perkhidmatan, masa, polisi dan kos fi hendaklah didedahkan pada perkhidmatan itu sebelum pelaksanaan fi.

 

Penarikan balik perkhidmatan, pendaftaran semula dan sekatan penggunaan

Perkara 1 Penarikan balik perkhidmatan

(1) Jika ahli ingin menarik diri daripada perkhidmatan, dia boleh membatalkan keahlian.

(2) Jika anda memaklumkan kami tentang nama, ID, kata laluan dan sebab pembatalan anda apabila anda memohon pengeluaran, keahlian akan dibatalkan selepas menyemak sama ada ia sepadan dengan rekod pendaftaran.

(3) Sama ada untuk menarik diri atau tidak dibatalkan jika anda tidak log masuk dengan ID dan kata laluan sedia ada anda.

 

· Langganan semula perkhidmatan Artikel 2

(1) Jika pengguna yang telah menarik diri daripada perkhidmatan mengikut Perkara 1 ingin menyertai semula, dia boleh menyertai semula seminggu selepas penarikan balik.

(2) Apabila meminta pendaftaran semula, anda akan didaftarkan sebagai ahli dengan cara yang sama seperti ahli sebelumnya, dan jika anda memberikan nama, ID, nombor telefon, dsb.

(3) Jika anda log masuk dengan ID dan kata laluan baharu pada masa pendaftaran semula, pendaftaran semula selesai.

 

· Perkara 3 Sekatan ke atas penggunaan perkhidmatan

Syarikat boleh menamatkan kontrak penggunaan atau menggantung penggunaan perkhidmatan tanpa notis terlebih dahulu jika ahli melakukan mana-mana tindakan berikut.

pergi. Sekiranya bertentangan dengan ketenteraman awam dan moral

saya. Dalam kes aktiviti jenayah

Semua. Apabila merancang atau melaksanakan penggunaan perkhidmatan untuk tujuan menjejaskan kepentingan negara atau kepentingan awam sosial

La. Dalam kes mencuri ID dan kata laluan orang lain

fikiran. Sekiranya merosakkan nama baik orang lain atau memberi keburukan

bar. Apabila pengguna yang sama mendaftar dua kali dengan ID yang berbeza

beli. Dalam kes menghalang penggunaan bunyi, seperti merosakkan perkhidmatan

Ah. Sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang lain yang berkaitan atau syarat penggunaan yang ditetapkan oleh syarikat

 

HAD LIABILITI BERKENAAN PERKHIDMATAN

Perkara 1 Perkara 1 Perkhidmatan Kaunseling

(1) Klinik Mori akan sedaya upaya menjaga keselamatan agar kandungan konsultasi ahli atau pengguna perkhidmatan tidak bocor kepada pihak ketiga kecuali kaunselor dan pengurus perkhidmatan. Walau bagaimanapun, syarikat tidak bertanggungjawab terhadap pendedahan atau kehilangan kandungan perundingan dalam kes berikut.

pergi. Jika kata laluan bocor kerana kecuaian pengguna dan kandungan perundingan didedahkan

saya. Apabila pengguna memadamkan perundingan menggunakan fungsi 'Padam Perundingan'

saya. Sekiranya kandungan perundingan didedahkan atau kandungan perundingan hilang disebabkan oleh bencana alam atau keadaan lain di luar kawalan Movarun

(2) Bagi memberikan jawapan yang komprehensif dan sesuai kepada perundingan yang diminta oleh anggota, doktor yang merawat dan pakar di setiap jabatan boleh merujuk kepada kandungan dan jawapan perundingan.

(3) Kandungan perundingan yang dijalankan dalam perkhidmatan boleh digunakan untuk tujuan berikut selepas memadamkan maklumat peribadi.

pergi. aktiviti akademik

saya. Aktiviti mengarang seperti bahan bercetak dan CD-ROM

Semua. Apabila menggunakan Soalan Lazim dan menggunakannya sebagai data asas semasa mengendalikan tapak berkaitan syarikat

(4) Maklum balas kepada perundingan adalah jawapan subjektif berdasarkan pengetahuan perubatan setiap doktor profesional dan tidak mewakili pendapat perkhidmatan syarikat.

(5) Jika anda memohon perundingan di bawah, kami mungkin tidak menyediakan semua atau sebahagian daripada perkhidmatan perundingan.

pergi. Jika anda berulang kali memohon perundingan yang sama

saya. Jika anda memohon perundingan menggunakan ungkapan yang bertentangan dengan akal fikiran

Semua. Apabila memohon perundingan meminta nama diagnosis

La. Dalam kes permintaan untuk perundingan tentang kos rawatan, kos pemeriksaan, harga ubat, dll.

fikiran. Jika anda bertanya soalan tentang pengesahan maklumat yang diterima daripada institusi perubatan lain

bar. Sekiranya memfitnah atau memfitnah institusi perubatan atau pakar tanpa sebarang sebab tertentu

 

· Perkara 2 Perkhidmatan maklumat perubatan

(1) Kandungan yang disediakan oleh perkhidmatan adalah skema dan umum, dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Maklumat atau nasihat yang diberikan oleh Perkhidmatan sama sekali tidak boleh menggantikan diagnosis perubatan. Maklumat atau kaunseling yang disediakan oleh Perkhidmatan sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan diagnosis, rawatan atau rawatan perubatan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan tentang status kesihatan ahli, anda harus mendapatkan doktor profesional sebenar untuk diagnosis. Dalam apa jua keadaan, anda tidak boleh mengabaikan diagnosis perubatan atau menangguhkan mendapatkan diagnosis, rawatan atau rawatan kerana maklumat yang diberikan oleh perkhidmatan.

(2) Klinik Mori tidak mengesyorkan sebarang ujian, produk atau rawatan khusus yang dinyatakan dalam perkhidmatan. Semua pendapat yang diutarakan mengenai perkhidmatan adalah pendapat pengarang masing-masing. Klinik Mori tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana dokumen atau perundingan yang disediakan dalam perkhidmatan.

(3) Ia sepenuhnya atas budi bicara pengguna untuk menerima pendapat ahli atau pelawat lain yang menggunakan perkhidmatan atau maklumat mengenai perkhidmatan ini, doktor profesional yang mengambil bahagian dalam perkhidmatan itu. Oleh itu, syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kecederaan atau keburukan lain akibat daripada penggunaan, maklumat, idea atau arahan mana-mana produk yang diberikan kepada ahli.

 

Perkara 3 Waktu penggunaan perkhidmatan

(Satu). Pada dasarnya, penggunaan perkhidmatan tersebut adalah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 7 hari seminggu, melainkan terdapat halangan khas dalam perniagaan atau teknologi Movarun. Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai pada hari atau masa yang ditetapkan oleh syarikat kerana keperluan untuk pemeriksaan biasa, dsb.

(2). Syarikat boleh membahagikan perkhidmatan kepada julat tertentu dan menetapkan masa yang tersedia untuk setiap julat secara berasingan, dan dalam kes ini, kandungan akan dimaklumkan terlebih dahulu.

 

kewajipan

Perkara 1 Kewajipan Ahli Mori

(1) Klinik Mori membenarkan ahli menggunakan perkhidmatan tersebut melainkan terdapat keadaan khusus.

(2) Klinik Mori bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan secara berterusan dan stabil seperti yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

(3) Klinik Mori mengendalikan pendapat yang dikemukakan oleh ahli melalui prosedur yang sesuai.

 

Perkara 2 Kewajipan keselamatan maklumat ahli

(1) Ahli bertanggungjawab ke atas semua pengurusan ID dan kata laluan ahli.

(2) Ahli bersetuju untuk menerima e-mel perkhidmatan yang dihantar sebagai sebahagian daripada perkhidmatan.

(3) Sekiranya kad pengenalan mereka digunakan secara haram, ahli hendaklah memaklumkan fakta tersebut kepada Klinik Mori.

(4) Klinik Mori tidak menjual atau memberikan maklumat pengenalan peribadi kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Movarun tanpa kebenaran ahli atau pengguna terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, Klinik Mori boleh menggunakan maklumat berdaftar yang diberikan secara sukarela dalam kes berikut.

pergi. Apabila menyediakan pembangun maklumat yang diperlukan untuk membangunkan ciri, maklumat dan perkhidmatan baharu yang berguna kepada ahli

saya. Apabila memberikan pengiklan statistik (tidak pernah mendedahkan identiti ahli individu) tentang ahli perkhidmatan dan kumpulan pengguna

Semua. Sekiranya syarikat menggunakannya untuk menjalankan iklan atau perkhidmatan mengikut keutamaan ahli dan pengguna

(5) Maklumat pengenalan peribadi (nama pengguna, ID, alamat e-mel, dll.) boleh didedahkan secara sukarela dalam ruang komunikasi (selepas ini dirujuk sebagai ruang komunikasi) seperti papan buletin dan bilik sembang. Dalam kes ini, maklumat yang didedahkan mungkin dikumpul, dikaitkan dengan, dan digunakan oleh pihak ketiga dan mungkin menerima mesej yang tidak diminta daripada pihak ketiga. Tindakan pihak ketiga seperti itu tidak boleh dikawal oleh Mori. Oleh itu, Klinik Mori tidak menjamin kemungkinan menemui maklumat ahli melalui kaedah di luar kawalannya.

(6) Klinik Mori boleh menggunakan teknologi kuki untuk kemudahan menggunakan perkhidmatan tersebut. Kuki ialah fail teks kecil yang digunakan oleh tapak web untuk mengenal pasti pengguna yang kembali dan membantu mereka terus mengakses dan menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan. Secara umum, kuki berfungsi dengan memberi pengguna nombor unik yang tidak mempunyai makna di luar tapak yang memberi mereka kuki. Kuki tidak pecah di dalam sistem pengguna dan tidak berbahaya kepada fail pengguna. Klinik Mori tidak boleh menghalang penggunaan kuki oleh pengiklan perkhidmatan atau pihak ketiga yang berkaitan. Jika ahli atau pengguna tidak mahu mengumpul maklumat menggunakan kuki, pelayar web boleh mengawal sama ada menerima kuki atau tidak. Walau bagaimanapun, penggunaan kuki mungkin diperlukan untuk perkhidmatan (terutama maklumat yang diperibadikan) berfungsi dengan baik.

(7) Klinik Mori boleh saling menyediakan/menggunakan maklumat ahli antara perkhidmatan atau syarikat dan rakan kongsi perniagaan.

 

Pengantaraan Pertikaian

· Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang ditanggung oleh ahli berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan manakala yuran perkhidmatan adalah percuma. Selepas bayaran perkhidmatan dikenakan, ia ditentukan secara berasingan.

· Sekiranya ahli melanggar kewajipan di bawah Terma dan Syarat ini dan merosakkan syarikat, atau jika ahli menyebabkan kerosakan kepada syarikat semasa menggunakan perkhidmatan, ahli mesti membayar pampasan kepada ahli untuk kerosakan tersebut.

 

Penafian

· Klinik Mori dikecualikan daripada tanggungjawab untuk penyediaan perkhidmatan jika ia tidak dapat menyediakan perkhidmatan kerana bencana alam atau force majeure yang setara dengannya.

· Klinik Mori tidak bertanggungjawab terhadap sebarang gangguan terhadap penggunaan perkhidmatan atas sebab-sebab yang berpunca daripada ahli.

· Klinik Mori tidak bertanggungjawab terhadap kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat, data dan fakta yang disiarkan oleh ahli pada perkhidmatan.

 

tambahan

Terma dan syarat ini berkuat kuasa mulai 21 Ogos 2012

bottom of page