top of page

Zakres zbierania danych osobowych

Dane osobowe to informacje o żyjącej osobie, które mogą zidentyfikować tę osobę na podstawie nazwiska i numeru rejestracyjnego rezydenta zawartego w informacji (nawet jeśli same informacje nie mogą zidentyfikować konkretnej osoby, można je łatwo połączyć z innymi informacjami) obejmują te, które można zidentyfikowany przez

· Klinika Mori przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w „Ustawie o promocji wykorzystania sieci teleinformatycznych i ochronie informacji” oraz „Wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych” ustanowionych przez Ministerstwo Informacji i komunikacja. Poprzez Politykę Prywatności Mori Clinic informuje Cię o celu i sposobie wykorzystania podanych przez Ciebie danych osobowych oraz o środkach podejmowanych w celu ochrony Twoich danych osobowych.

· Klinika Mori ujawnia politykę ochrony danych osobowych na pierwszym ekranie strony internetowej, dzięki czemu można ją łatwo przejrzeć w dowolnym momencie.

· Klinika Mori ustanawia niezbędne procedury rewizji polityki ochrony danych osobowych w celu ciągłego doskonalenia polityki ochrony danych osobowych. A podczas poprawiania polityki prywatności podawany jest numer wersji, aby można było łatwo rozpoznać zmienione informacje.

 

Zgoda na zbieranie danych osobowych

Klinika Mori przygotowała dla Ciebie procedurę kliknięcia przycisku „Zgadzam się” lub „Nie zgadzam się” na treść polityki ochrony danych osobowych lub warunków użytkowania, a jeśli klikniesz przycisk „Zgadzam się” Wyrażasz zgodę na zbieranie informacji.

 

Cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych

· Dane osobowe są gromadzone w następujących celach.

ㆍNazwa, identyfikator, hasło: używane do procesu identyfikacji zgodnie z korzystaniem z usługi członkostwa

- Adres e-mail, numer telefonu: doręczanie zawiadomień, potwierdzenie zamiarów, zapewnienie płynnej ścieżki komunikacji, np. obsługi reklamacji, informacji o nowych usługach/nowych produktach lub wydarzeniach

- Adres, numer telefonu: Zapewnienie prawidłowego adresu dostawy dla faktury i dostawy prezentu

- Numer rejestracyjny rezydenta, adres: dane analizy demograficznej (analiza statystyczna według wieku, płci i regionu rozdziału użytkownika)

- Inne opcjonalne elementy: dane w celu zapewnienia spersonalizowanej usługi

· Jednakże wrażliwe dane osobowe, które mogą naruszać podstawowe prawa człowieka użytkownika (rasa i pochodzenie etniczne, ideologia i wyznanie, miejsce urodzenia i zamieszkania, orientacja polityczna i przeszłość kryminalna, stan zdrowia i życie seksualne itp.) nie są gromadzone.

 

Zbieranie danych osobowych przez pliki cookie

· Co to jest plik cookie?

Klinika Mori używa plików „cookies” do przechowywania i wyszukiwania informacji o Tobie od czasu do czasu. Pliki cookie to małe informacje, które strony internetowe wysyłają do przeglądarki komputera (Netscape, Internet Explorer itp.). Kiedy wchodzisz na stronę internetową, komputer Mori Clinic odczytuje zawartość pliku cookie w Twojej przeglądarce, znajduje dodatkowe informacje na Twoim komputerze i świadczy usługi bez dodatkowych danych, takich jak imię i nazwisko itp. Pliki cookie identyfikują Twój komputer, ale nie osobiście. Masz również wybór dotyczący plików cookie. Na karcie Narzędzia > Opcje internetowe w górnej części przeglądarki internetowej możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie, wysłać powiadomienie o zainstalowaniu plików cookie lub odrzucić wszystkie pliki cookie.

Działanie plików cookie Mori Clinic

Mori Clinic obsługuje pliki cookie dla wygody użytkowników. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie ograniczają się do identyfikatora członka Mori Clinic i nie są gromadzone żadne inne informacje. Identyfikatory członkowskie zebrane przez Mori Clinic za pomocą plików cookie są wykorzystywane do następujących celów.

Podaj zróżnicowane informacje zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami

- Analiza częstotliwości dostępu lub długości pobytu członków i osób niebędących członkami w celu zidentyfikowania gustów i zainteresowań użytkowników oraz wykorzystania ich do marketingu docelowego

- Zapewnij spersonalizowaną obsługę następnym razem, śledząc ślady interesujących Cię przedmiotów

- Środki takie jak reorganizacja usług poprzez analizę nawyków członków

- Rejestracja postów na tablicy ogłoszeń

Pliki cookie wygasają po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu.

 

Niezamierzone użytkowanie, udostępnianie i udostępnianie stronom trzecim

Klinika Mori wykorzystuje Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w „Cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych” i nie wykorzystuje ich poza tym zakresem ani nie przekazuje ich innym lub innym firmom/organizacjom. W szczególności będziemy ostrożnie wykorzystywać i udostępniać dane osobowe w następujących przypadkach.

- Relacja partnerska: Aby zapewnić lepszą obsługę, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom stowarzyszonym. Przekazując lub udostępniając dane osobowe, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, kim są nasze podmioty stowarzyszone, jakie elementy danych osobowych są dostarczane lub udostępniane, dlaczego takie dane osobowe powinny być przekazywane lub udostępniane oraz jak długo i jak są chronione.

ㆍJeśli nie wyrażasz zgody, nie udostępnimy ich ani nie udostępnimy podmiotom stowarzyszonym. W przypadku zmiany partnerstwa lub rozwiązania partnerstwa, zastosowana zostanie ta sama procedura w celu powiadomienia lub uzyskania zgody.

- Przetwarzanie przesyłek: W przypadku przetwarzania przesyłek danych osobowych użytkowników w celu sprawnego przetwarzania biznesowego, nazwa firmy przetwarzającej przesyłkę, zakres wysyłanych danych osobowych, cel przetwarzania przesyłek, proces przetwarzania przesyłek i okres o utrzymywaniu stosunku przewozowego musi być szczegółowo określone z wyprzedzeniem.

- Sprzedaż, fuzje i przejęcia itp.: W przypadku całkowitego przejęcia lub przeniesienia praw i obowiązków usługodawcy, uzasadnione przyczyny i procedury zostaną szczegółowo o tym poinformowane z wyprzedzeniem, a użytkownik ma możliwość wycofania zgody na dane osobowe .

O sposobie powiadomienia i zgody należy powiadomić z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem poprzez powiadomienie na ekranie początkowym serwisu internetowego i jednocześnie powiadomić indywidualnie co najmniej raz za pośrednictwem poczty elektronicznej itp. zamiar udostępnienia i udostępnienia osobie trzeciej).

· Dokonano następujących wyjątków.

- Gdy pojawi się wniosek od powiązanej agencji w celu przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z powiązanymi przepisami

- W przypadku udostępniania reklamodawcom, partnerom lub organizacjom badawczym w formie, która nie może zidentyfikować konkretnych osób do przygotowania statystycznego, badań naukowych lub badań rynkowych

- Gdy pojawi się wniosek zgodnie z procedurami określonymi w innych powiązanych ustawach

- Jednak nawet w wyjątkowych przypadkach, gdy informacje są przekazywane zgodnie z odpowiednimi przepisami lub na żądanie agencji dochodzeniowej, Mori Clinic działa z zasady w celu ich powiadomienia. Możemy nie być w stanie wystosować powiadomienia z powodów prawnych. Dołożymy wszelkich starań, aby nie przekazywać informacji bezkrytycznie wbrew pierwotnemu celowi gromadzenia i wykorzystywania.

 

Otwieranie i poprawianie danych osobowych

· W każdej chwili możesz przeglądać lub poprawiać swoje zarejestrowane dane osobowe. Jeśli chcesz wyświetlić i poprawić dane osobowe, kliknij „Zmień dane osobowe”, aby je bezpośrednio wyświetlić lub poprawić, lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi lub osobą odpowiedzialną na piśmie, telefonicznie lub e-mailem, a my bezzwłocznie podejmie działania.

· Jeśli zażądasz poprawienia błędów w danych osobowych, dane osobowe nie będą wykorzystywane ani przekazywane do czasu zakończenia korekty.

· Jeśli nieprawidłowe dane osobowe zostały już przekazane osobie trzeciej, niezwłocznie powiadomimy tę osobę trzecią o wyniku korekty i podejmiemy działania w celu ich poprawienia.

Wycofanie zgody na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

· W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych poprzez rejestrację członkostwa itp. Aby wycofać zgodę, kliknij „Wycofaj członkostwo” w „Zmień informacje” na pierwszym ekranie strony internetowej lub skontaktuj się pisemnie, telefonicznie lub e-mailem z osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi, a my podejmiemy niezbędne działania, takie jak natychmiastowe usunięcie danych osobowych. Jeśli podjęliśmy środki, takie jak wycofanie zgody i zniszczenie danych osobowych, bezzwłocznie Cię o tym poinformujemy.

· Klinika Mori podejmie niezbędne środki w celu ułatwienia cofnięcia zgody (wycofania członkostwa) na zbieranie danych osobowych niż na zbieranie danych osobowych.

 

Okres przechowywania i wykorzystywania danych osobowych

· Twoje dane osobowe zostaną zniszczone, gdy cel gromadzenia lub dostarczania danych osobowych zostanie osiągnięty w następujący sposób. Jeżeli jednak konieczne jest jej zachowanie przez określony czas z powodów takich jak np. potwierdzenie stosunku praw i obowiązków związanych z transakcjami zgodnie z przepisami prawa pokrewnego, np. ustawy handlowej, jest ono przechowywane na pewien okres czasu.

- W przypadku informacji o rejestracji członkostwa, zgodę uzyskuje się poprzez określenie z góry celu przechowywania, okresu i danych osobowych, na przykład w przypadku rezygnacji członka lub usunięcia z członkostwa.

- Zapisy o odstąpieniu od umowy lub abonamentu: 5 lat

- Ewidencja płatności i dostaw towarów: 5 lat

- Zapisy dotyczące skarg konsumenckich lub rozstrzygania sporów: 3 lata

· Jeśli poprosisz o wgląd do informacji o transakcjach przechowywanych za Twoją zgodą, Klinika Mori podejmie środki, abyś mógł je bezzwłocznie przeglądać i potwierdzać.

 

link do strony

· Klinika Mori może udostępniać łącza do innych witryn internetowych lub materiałów Kliniki Mori. W takim przypadku Mori Clinic nie ma żadnej kontroli nad zewnętrzną stroną i materiałami, więc nie może ponosić odpowiedzialności i nie może gwarantować użyteczności świadczonych przez nią usług lub materiałów. Jeśli klikniesz na link zawarty w Mori Clinic i przejdziesz na stronę w innej witrynie, polityka prywatności tej witryny nie ma znaczenia dla Mori Clinic, więc zapoznaj się z polityką nowo odwiedzanej witryny.

 

Poczta

· Klinika Mori ceni Twoje posty i dokłada wszelkich starań, aby chronić je przed fałszowaniem, uszkodzeniem lub usunięciem. Jednak tak nie jest w następujących przypadkach.

- Posty spamowe (np. szczęśliwe listy, 800 milionów e-maili, reklamy w określonych witrynach itp.)

- posty, które szkodzą reputacji innych osób, rozpowszechniając fałszywe informacje w celu oczerniania innych osób;

- Ujawnianie danych osobowych innych osób bez zgody

- Aby aktywować pożądaną kulturę tablicy ogłoszeń, Klinika Mori może usunąć konkretną część lub zmodyfikować ją za pomocą symbolu i zamieścić ją przy ujawnieniu tożsamości innej osoby bez zgody.

- Jeśli treść można przenieść na tablicę ogłoszeń na inny temat, trasa ruchu jest ujawniana w poście, aby uniknąć nieporozumień. - W innych przypadkach można go usunąć po wyraźnym lub indywidualnym ostrzeżeniu.

· Zasadniczo wszystkie prawa i obowiązki związane z publikacją należą do indywidualnego autora. Ponadto informacje, które są dobrowolnie ujawniane poprzez publikacje, są trudne do ochrony, dlatego prosimy o dokładne zastanowienie się przed ujawnieniem informacji.

 

Przetwarzanie przesyłek danych osobowych

· Klinika Mori może powierzyć gromadzenie, obsługę i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi podmiotowi zewnętrznemu w celu ulepszenia usług.

- W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o powierniku, okresie nadania, relacji między usługodawcą a powiernikiem oraz zakresie odpowiedzialności pisemnie, e-mailem, za pośrednictwem telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej.

- W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, przestrzegania przez usługodawcę instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w drodze umowy komisu itp., zachowania poufności danych osobowych, zakazu ich udostępniania osobom trzecim, odpowiedzialności w przypadku wypadek, okres wysyłki, zakończenie przetwarzania Wyraźnie określimy przyszły zwrot lub zniszczenie danych osobowych i zachowamy szczegóły umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Prawa i obowiązki użytkownika

· Zapobiegaj nieoczekiwanym wypadkom, wprowadzając dokładne i aktualne dane osobowe. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wypadki spowodowane nieprawidłowymi informacjami wprowadzonymi przez użytkowników, a jeśli wprowadzą fałszywe informacje, takie jak kradzież informacji innych osób, członkostwo może zostać utracone.

· Oprócz prawa do prywatności masz również obowiązek chronić siebie i nie naruszać informacji innych osób. Uważaj, aby nie ujawnić swoich danych osobowych, w tym hasła, i uważaj, aby nie uszkodzić danych osobowych innych osób, w tym wpisów. Jeśli nie wywiążesz się z tej odpowiedzialności i uszkodzisz informacje i godność innych, możesz zostać ukarany zgodnie z „Ustawą o promocji wykorzystania sieci teleinformatycznych i ochronie informacji itp.”.

 

Transmisja informacji reklamowych

· Klinika Mori nie przekazuje informacji handlowych w celach komercyjnych wbrew Państwa wyraźnej odmowie ich otrzymywania.

· Jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail, takich jak biuletyny, Mori Clinic podejmuje kroki, takie jak następujące w temacie i treści wiadomości e-mail, abyś mógł ją łatwo rozpoznać.

- Wiersz tematu e-maila: Wyrażenie (reklama) nie może być wyświetlane w wierszu tematu, a wyświetlana jest główna treść wiadomości e-mail.

- Treść e-maila:

ㆍ Podaj imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres nadawcy, na który możesz zgłosić chęć odrzucenia odbioru.

ㆍ Sposób, w jaki możesz w łatwy sposób wyrazić swój zamiar odmowy odbioru, jest określony odpowiednio w języku koreańskim i angielskim.

ㆍ Określ czas i treść swojej zgody.

· W przypadku wysyłania informacji reklamowych przez e-mail itp. w celach marketingowych online, takich jak wskazówki dotyczące informacji o produkcie, Mori Clinic podejmuje działania, takie jak następujące w temacie i treści wiadomości e-mail, aby można było je łatwo rozpoznać.

- Wiersz tematu wiadomości e-mail: Wyrażenie (reklama) lub (reklama dla dorosłych) jest wyświetlane w języku koreańskim bez spacji na początku wiersza tematu, po czym następuje główna treść wiersza treści wiadomości e-mail.

- Treść e-maila:

ㆍ Podaj imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres nadawcy, na który możesz zgłosić chęć odrzucenia odbioru.

ㆍ Sposób, w jaki możesz w łatwy sposób wyrazić swój zamiar odmowy odbioru, jest określony odpowiednio w języku koreańskim i angielskim.

· Jeśli szkodliwe informacje są przekazywane młodzieży w następujący sposób, wyświetlane jest wyrażenie „(Reklama dla dorosłych)”.

- W przypadku, gdy każda z poniższych pozycji 1 jest wyrażona w formie kodu, tekstu, obrazu lub dźwięku w treści (nawet jeśli nie jest bezpośrednio wyrażona w treści wiadomości e-mail, podjęto środki techniczne aby odbiorca mógł łatwo sprawdzić treść sprawy), w tytule e-maila wyświetla się fraza „(Reklama dla dorosłych)”.

- Treści o charakterze seksualnym lub obscenicznym, które stymulują pożądanie seksualne u nastolatków (w odniesieniu do osób poniżej 19 roku życia)

- Rzeczy, które mogą wywoływać gwałtowne lub przestępcze popędy u nastolatków

- Stymuluje lub gloryfikuje używanie narkotyków i różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej

- Artykuły określone i ogłoszone jako media szkodliwe dla nieletnich zgodnie z ustawą o ochronie nieletnich

- W przypadku ogłoszenia w treści wiadomości e-mail internetowej strony głównej dotyczącej każdego punktu ust. 4 w celach komercyjnych, w tytule wiadomości e-mail pojawia się wyrażenie „(Reklama dla dorosłych)”.

W przypadku przesyłania informacji reklamowych o charakterze handlowym poprzez transmisję tekstową inną niż e-mail, taką jak transmisja tekstowa z faksu lub telefonu komórkowego, na początku transmisji należy umieścić słowo „(reklama)” oraz podać dane kontaktowe nadawcy w transmisji.

 

obowiązek powiadomienia

· Obecna polityka ochrony danych osobowych została wprowadzona w życie 10 lutego 2002 r. i jeśli nastąpi jakiekolwiek dodanie, usunięcie lub modyfikacja zawartości zgodnie ze zmianą polityki rządowej lub technologii bezpieczeństwa, powiadomi Cię o tym.

 

Środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych

・Środki techniczne

-Obsługując Twoje dane osobowe, Mori Clinic podejmuje następujące środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, aby Twoje dane osobowe nie zostały utracone, skradzione, wyciekły, zmienione lub uszkodzone.

- Twoje dane osobowe są chronione hasłem, a ważne dane są chronione osobną funkcją bezpieczeństwa, szyfrując pliki i przesyłając dane lub korzystając z funkcji blokady plików.

- Klinika Mori podejmuje działania mające na celu zapobieganie uszkodzeniom powodowanym przez wirusy komputerowe za pomocą programu szczepień.

- Program szczepień jest okresowo aktualizowany, a w przypadku nagłego pojawienia się wirusa jest dostarczany natychmiast po wydaniu szczepionki, aby zapobiec naruszeniu danych osobowych.

- Klinika Mori wykorzystuje urządzenie zabezpieczające (SSL lub SET), które może bezpiecznie przesyłać dane osobowe w sieci za pomocą algorytmu kryptograficznego.

- W ramach przygotowań do włamań zewnętrznych, takich jak hakowanie, każdy serwer korzysta z systemu zapobiegania włamaniom i systemu analizy podatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

· Środki administracyjne

- Klinika Mori ogranicza dostęp do Twoich danych osobowych do minimalnej liczby osób. Ci, którzy mieszczą się w minimalnej liczbie osób, są następujące.

- Osoba, która wykonuje zadania marketingowe bezpośrednio z użytkownikami

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie danymi osobowymi, takie jak osoba odpowiedzialna za zarządzanie danymi osobowymi i osoba odpowiedzialna

- Osoby, które muszą przetwarzać dane osobowe w innych celach biznesowych

- W przypadku pracowników zajmujących się danymi osobowymi zapewniane są regularne szkolenia wewnętrzne i szkolenia zlecane na zewnątrz w zakresie nabywania nowych technologii bezpieczeństwa i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

- Istnieją procedury wewnętrzne mające na celu zapobieganie wyciekowi informacji przez ludzi poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pracowników w momencie przystąpienia do firmy oraz audyt wdrażania polityki ochrony danych osobowych i zgodności pracowników.

- Przekazanie osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych odbywa się dokładnie z zachowaniem bezpieczeństwa, a odpowiedzialność za wypadki związane z danymi osobowymi po dołączeniu i opuszczeniu firmy jest wyjaśniona.

- Dane osobowe i dane ogólne nie są mieszane i przechowywane oddzielnie na oddzielnym serwerze.

- Dostęp jest kontrolowany poprzez ustawienie sali komputerowej i magazynu danych jako specjalnych obszarów ochrony.

- Klinika Mori nie ponosi odpowiedzialności za osobiste błędy użytkownika ani za jakiekolwiek incydenty, które mają miejsce w związku z podstawowymi zagrożeniami w Internecie. Każdy członek musi odpowiednio zarządzać i brać odpowiedzialność za swój identyfikator i hasło, aby chronić swoje dane osobowe.

- W przypadku utraty, wycieku, zmiany lub uszkodzenia danych osobowych z powodu błędu wewnętrznego menedżera lub wypadku w zarządzaniu technicznym, Who's Who niezwłocznie powiadomi Cię o tym i podejmie odpowiednie środki oraz odszkodowanie.

 

Zbieranie opinii i rozpatrywanie reklamacji

· Klinika Mori ceni Twoje opinie i zawsze masz prawo do uzyskania szczerych odpowiedzi na Twoje pytania.

· Klinika Mori prowadzi centrum obsługi skarg, które zapewnia płynną komunikację z Państwem. Dane kontaktowe do centrum obsługi reklamacji są następujące.

【 Centrum obsługi reklamacji 】

- E-mail: hbtopp@naver.com

- Numer telefonu: 02-562-8878

- Adres: pokój 301, budynek SK Hub, 431 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seul

· Na konsultację e-mailową, faksem lub pocztą udzielamy szczerej odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania. Co do zasady jest jednak przetwarzany następnego dnia po godzinach pracy lub w weekendy i święta.

· Jeśli potrzebujesz porady w sprawie innych danych osobowych, możesz zwrócić się do Centrum Zgłaszania Naruszeń Danych Osobowych, Centrum Badania Przestępczości Internetowej Prokuratury Naczelnej lub Centrum Reagowania na Cyber Terroryzm Krajowej Agencji Policji.

◑ Centrum zgłaszania naruszeń danych osobowych

- Telefon: 1336

- URL:  http://www.cyberprivacy.or.kr

◑ Prokuratura Naczelna Centrum Badania Przestępczości Internetowej

- Tel: 02-3480-3600

- URL:  http://icic.sppo.go.kr

◑ Centrum Reagowania na Cyber Terroryzm Krajowej Agencji Policji

- Tel: 02-392-0330

- URL:  http://www.police.go.kr/ctrc/ctrc_main.htm

 

Menedżer danych osobowych członków

· Klinika Mori dokłada wszelkich starań, abyś mógł bezpiecznie korzystać z dobrych informacji. W razie wypadku, który jest sprzeczny z zawiadomieniami o ochronie danych osobowych, osoba odpowiedzialna za zarządzanie danymi osobowymi ponosi pełną odpowiedzialność. Jednak pomimo podjęcia technicznych środków uzupełniających, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody informacyjne spowodowane nieoczekiwanymi wypadkami spowodowanymi podstawowymi zagrożeniami sieciowymi, takimi jak włamania hakerskie, oraz za różne spory spowodowane postami publikowanymi przez odwiedzających. Osoba odpowiedzialna i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest następująca, a my niezwłocznie i wiernie odpowiadamy na zapytania związane z danymi osobowymi.

◑ Menedżer informacji osobistych

- Osoba odpowiedzialna: Lee Sang-wook

- Tel 02-562-8878

- e-mail :  hbtopp@naver.com

bottom of page